Ανασύσταση Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής/Εξέλιξης στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης»:
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Πανεπιστήμιο Κρήτης
 1. Χουρδάκης Αντώνιος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, γνωστ. αντικείμενο «Ιστορία της Παιδείας και Παιδαγωγική Προσέγγιση της Ιστορίας»
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της Ημεδαπής
 1. Κυπριανός Παντελής, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών, γνωστ. αντικείμενο «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα»
 2. Κιμουρτζής Παναγιώτης, Αναπληρωτής καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γνωστ. αντικείμενο «Εκπαιδευτική Πολιτική και Ιστορία της Εκπαίδευσης»
 3. Καραφύλλης Αθανάσιος, Αναπληρωτής καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, γνωστ. αντικείμενο «Επιστήμες της Αγωγής με έμφαση στην Ιστορία της εκπαίδευσης»
 4. Καρακατσάνη Δέσποινα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, γνωστ. αντικείμενο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης-Εξέλιξη Εκπαιδευτικών Θεσμών και Θεωριών»
 5. Αθανασιάδης Θεοχάρης, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, γνωστ. αντικείμενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα»
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής
 1. Theodoros Zervas, Αναπληρωτής καθηγητής, North Park University, γνωστ. αντικείμενο «History of Education, Comparative and International Education»
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Πανεπιστήμιο Κρήτης
 1. Φουρναράκη Ελένη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, γνωστ. αντικείμενο «Νεότερη Κοινωνική Ιστορία» 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της Ημεδαπής
 1. Ηλιάδου – Τάχου Σοφία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, γνωστ. αντικείμενο «Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης»
 2. Τζήκας Χρήστος, Αναπληρωτής καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γνωστ. αντικείμενο «Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης»
 3. Μαυροσκούφης Κ. Δημήτρης, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γνωστ. αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία και Ιστορία της Εκπαίδευσης»
 4. Εξερτζόγλου Χαρίλαος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γνωστ. αντικείμενο «Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία 19ος - 20ος αιώνας»
 5. Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Αναπληρωτής καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Ελληνικού Κράτους και των Θεσμών του, οι Ιστορικές πηγές και η Μελέτη τους»
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής
 1. Stassinopoulou Maria, Καθηγήτρια, University of Vienna, γνωστ. Αντικείμενο «Social and
  Cultural History, Modern Greek Studies».