ΚΔΓ504

Ζητήματα Μετανάστευσης στη Σύγχρονη Ελλάδα

Η οικονομική μετανάστευση είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο στην Ελλάδα. Μετά την πτώση των λεγόμενων σοσιαλιστικών καθεστώτων, η χώρα γνώρισε σημαντικές μεταναστευτικές εισροές προερχόμενες από αυτές τις χώρες. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας ’90, οι ροές αυτές εντάθηκαν, οι υποψήφιοι μετανάστες εισήλθαν στην χώρα αρκετά συχνά με τουριστική βίζα. Ο σκοπός του παρόντος σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι βασικές θεωρίες μετανάστευσης, αφενός, και, αφετέρου, να διερευνηθούν οι συνθήκες ζωής και εργασίας των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα, τα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πληθυσμού. Το ζητούμενο είναι επίσης να σκιαγραφηθούν οι επιπτώσεις της παρουσίας των οικονομικών μεταναστών στην χώρα, να δοθούν απαντήσεις σε μία σειρά σημαντικά ερωτήματα σχετικά με (ι) τις επιπτώσεις της μετανάστευσης σε κοινωνικό, δημογραφικό, πολιτισμικό επίπεδο και, (ιι) οι εξελίξεις και οι αλλαγές σχετικά με τη δομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.


Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σεμιναρίου προτείνονται κείμενα που αφορούν στις κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές ερμηνείες του φαινομένου, αλλά κυρίως κείμενα στα οποία παρουσιάζονται τα ευρήματα από έρευνες πεδίου σχετικές με το μεταναστευτικό φαινόμενο στην Ελλάδα (διεπιστημονική προσέγγιση).

Από μεθοδολογική άποψη, η προτεινόμενη προσέγγιση συνιστά ένα ενδιαφέρον παράδειγμα κατασκευής επιστημονικού αντικειμένου επί ενός θέματος εξαιρετικά ευαίσθητου και επίκαιρου. Αφετέρου, μέσα από την εκπόνηση της αναγκαίας εργασίας οι φοιτητές ασκούνται μεταξύ άλλων στην σύνταξη της περίληψης που προκύπτει από την ανασυγκρότηση του έργου του εκάστοτε συγγραφέα, με διαφοροποίηση απαιτήσεων αναλόγως της θεωρητικής ή όχι φύσης του εκάστοτε κειμένου. Επίσης στην διαδικασία σύστασης και παρουσίασης θεματικού φακέλου, σε συνάρτηση με το θέμα της συγκεκριμένης εργασίας που αναλαμβάνουν.