ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

Ανακοινώσεις

ΠΜΣ Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση

Από το έτος 2018 - 2019 σύμφωνα με την Υ.Α. έγκρισης Αρ. Απ. 6786/23.5.2018 (ΦΕΚ 2079 / τ. Β' / 07-06-2018) θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση».

Το ΠΜΣ έχει ως στόχο να οργανώσει και να εξειδικεύσει τις μεταπτυχιακές σπουδές στην έρευνα και την ανάλυση των πολιτισμικών και κοινωνικo-ιστορικών διεργασιών που σχετίζονται με τις συμβολικές πολιτισμικές διαδικασίες, τις εκπαιδευτικές πρακτικές και τους μετασχηματισμούς της εκπαίδευσης. Στηρίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία των Κοινωνικών Επιστημών (της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Ψυχολογίας, των Επιστημών της Εκπαίδευσης) και της Φιλοσοφίας που συμμετέχουν στην οργάνωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Η πολιτισμική ανάλυση είναι ο κοινός θεωρητικός και μεθοδολογικός άξονας γύρω από τον οποίο οργανώνονται οι παρεχόμενες διεπιστημονικές εξειδικεύσεις και τα υπό διερεύνηση αντικείμενα, χωρίς ταυτόχρονα να περιορίζει την ανάπτυξη της μονοεπιστημονικής έρευνας σε κάποια από τις παραπάνω Κοινωνικές Επιστήμες.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην κατεύθυνση:  Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση