Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας και στη διαμόρφωση ερευνητών στα πεδία της Φιλοσοφίας, των Επιστημών της Εκπαίδευσης, της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας, και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία των Δ.Σ. του Τμήματος διέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονιστικών κειμένων του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, καθώς και από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος: