ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΑΡΧΙΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΕΛΙΜΠΑΣΑ] ΘΡΑΚΗΣ

DİJİTAL REKONSTRÜKSİYON-TEMSİLİ
ARHİGENYA ENSTİTÜSÜ TRAKYA EPİVATES’DE [SELIMPAŞA]

DIGITAL RECONSTRUCTION-REPRESENTATION
OF THE ARCHIGENEION INSTITUTΕ IN EPIVATES [SELIMPASA], THRACE

(1857-1922)

Μαριάνθη Παλάζη - Serbay Koçoğlu - Κατερίνα Δαλακούρα

Το ψηφιακά αναστηλωμένο οικοδομικό συγκρότημα των Αρχιγενείων παρουσιάζεται με σχετικό video το οποίο «περιηγεί» τον επισκέπτη στο καθένα από τα οικοδομήματα του συγκροτήματος. Η παρουσίαση συμπληρώνεται με τη συνολική εικόνα του συγκροτήματος (σε εκτυπώσιμη μορφή) και σύντομο υπομνηματισμό, και ολοκληρώνεται με το αναλυτικό τρίγλωσσο υπόμνημα (στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα), στο οποίο παρατίθενται και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν. Για το έργο συνεργάστηκαν η κ. Μαριάνθη Παλάζη, υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο κ. Serbay Kocoglou, ερευνητής στο Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης, υπό την εποπτεία της κ. Κατερίνας Δαλακούρα, επίκουρης καθηγήτριας του Τμήματος ΦΚΣ, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Archigeneion Enstitüsünün dijital olarak yeniden inşa edilen binalar kompleksi,ziyaretçilere,video ortamında herbir binaya ilişkin ek bilgilere ilaveten kompleksin bütününe ilişkin bilgiler de sunmaktadır.Bu sunum  üç dilde (Yunanca-Türkçe – İngilizce ) kaleme alınan ayrıntılı bir memorandum ile desteklenmektedir. Aynı zamanda kullanılan kaynakları da sunmaktadır.Bu proje, Girit Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Bölümünden Doç. Dr. Katerina Dalakoura gözetiminde,Girit Üniversitesinden Doktora Adayı Marianthi Palazi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesin’de (İ.B.B) görevli olan Araştırmacı Serbay Koçoğlu tarafından yürütülen müşterek bir işbirliğinin sonucudur.

The digitally reconstructed building complex of the Archigeneion Institute is presented in a video providing visitors with a “tour” of each building, and an overall picture of the complex, briefly annotated supplemented. The presentation is supported by a detailed trilingual memorandum (Greek, Turkish and English), also providing the sources used (pdf archive). The project is a joint collaboration by Marianthi Palazi, a PhD candidate at the University of Crete, and Serbay Kocoglu, a researcher of Istanbul Metropolitan Municipality, under the supervision of Dr Katerina Dalakoura, Associate Professor of the Department of Philosophy and Social Studies, University of Crete.Υπόμνημα / Muhtira / Memorandum - pdf