ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ
Δεν εισάγονται νέοι φοιτητές από το ακ. έτος 2014-2015 και έπειτα.
24/02/2015
Ενημερώθηκαν τα προσφερόμενα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕ.Μ.Κ.Ε.:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007−2008 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη».

Το Π.Μ.Σ. έχει ως στόχο να οργανώσει και να εξειδικεύσει τις μεταπτυχιακές σπουδές στην έρευνα και την ανάλυση των πολιτισμικών φαινομένων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής, τη δημιουργικότητα και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Στηρίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση που υπηρετείται από τις επιμέρους κοινωνικές επιστήμες και τα γνωστικά πεδία που συμμετέχουν στην οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία και Επιστήμες της Εκπαίδευσης).

 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:

Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» με τις εξής κατευθύνσεις:

i) Πολιτισμικές Σπουδές με έμφαση στη νεότητα και την ποιότητα ζωής

ii) Αναπτυξιακή Ψυχολογία με έμφαση στη νεότητα και την ανάπτυξη κατά την εφηβεία

iii) Επιστήμες της Εκπαίδευσης με έμφαση στις εκπαιδευτικές πολιτικές και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση

iv) Τέχνη και ανθρώπινη δημιουργικότητα στην πολιτισμική διαδικασία.

B. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

α) Για την απόκτηση του ΜΔΕ:

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών και Τμημάτων Σχολών Κοινωνικών Επιστημών και άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄).

β) Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος:

Γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι του ανωτέρω Μ.Δ.Ε. ή κάτοχοι άλλου Μ.Δ.Ε. συναφούς γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται:

α) για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης σε έξι (6) κατ’ ανώτατο όριο,

β) για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε τουλάχιστον έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα μετά την λήψη Μ.Δ.Ε.

Η μέγιστη διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος και γενικά η όλη διαδικασία και οι προϋποθέσεις ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.


Πρόγραμμα μαθημάτων

Για το Μ.Δ.Ε. προσφέρονται εννέα (9) μεταπτυχιακά μαθήματα ή σεμινάρια, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι γενικής κατεύθυνσης, τα τέσσερα (4) αντιστοιχούν ανά ένα (1) στην κάθε κατεύθυνση, και τα τρία (3) ελεύθερης επιλογής. Κάθε μάθημα ή σεμινάριο διδάσκεται κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου τρεις ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες και αντιστοιχεί σε τρεις (3) διδακτικές μονάδες, ενώ η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε δεκατρείς (13) διδακτικές μονάδες.

Ι. Υποχρεωτικά γενικής κατεύθυνσης

  1    Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών

  2    Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

 

ΙΙ. Υποχρεωτικά επιλογής

Α. Πολιτισμικές Σπουδές

Θεωρίες πολιτισμού (Υποχρεωτικό)

Η κατηγορία νεότητα: εννοιολογήσεις και μετασχηματισμοί.

Η έννοια της ποιότητα ζωής: θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Θεωρίες επικοινωνίας

Ανθρώπινη οικολογία

Πολιτισμικά και κοινωνικά κινήματα

Πολιτισμική κριτική

Διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς

Ελεύθερος χρόνος και εργασία

Κοινωνιολογία και ιστορία του αθλητισμού

Παραγωγή και διαχείριση πολιτιστικών αγαθών

Βασικές κατηγορίες πολιτισμικής ανάλυσης: φύλο, τάξη, εθνότητα

Διαδικασίες και συστήματα ταξινόμησης

Μουσεία, συλλογές και επικοινωνία

Πολιτισμός και τουρισμός

Σημειολογικά συστήματα (διατροφή, μόδα, πολιτι− στική κατανάλωση)

Πολιτιστική κατανάλωση

Πολιτισμική τεχνολογία

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Κινηματογράφος και Κοινωνία

 

B. Ανθρώπινη Ανάπτυξη με Έμφαση στη Νεότητα και την Ανάπτυξη κατά την Εφηβεία

Ψυχολογικές θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης (Υποχρεωτικό)

Σωματική ωρίμανση και γνωστική ανάπτυξη κατά την εφηβεία

Συναισθηματική ανάπτυξη

Θεωρίες κοινωνικοποίησης (σχέσεις εφήβων με σημαντικούς άλλους)

Υποκειμενικοί και αντικειμενικοί παράγοντες στην επιλογή επαγγέλματος

Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία της εφηβείας

Διαπολιτισμική θεώρηση της εφηβείας και της νεότητας

Η εφηβεία μέσα στην οντογένεση

Κοινωνιολογικές θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης

Συγκρότηση ταυτότητας και ρόλων κατά την εφηβεία

Αισθητική ανάπτυξη

Βρεφική, νηπιακή και παιδική ανάπτυξη

 

Γ. Επιστήμες της Εκπαίδευσης.
Ιστορία και κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Υποχρεωτικό)

Συγκριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών συστημάτων

Κοινωνική ιστορία των εκπαιδευτικών θεσμών και πρακτικών

Ιστορία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος

Νέες μορφές κατάρτισης και εκπαίδευσης (δια βίου εκπαίδευση)

Γλώσσα και ταυτότητα

Κοινωνιογλωσσολογία

Διαπολιτισμική επικοινωνία: στρατηγικές σύγκλισης και απόκλισης

Γλωσσική συμπεριφορά και γλωσσική συνείδηση

Εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες

Θεωρίες παιδείας

 

Δ. Τέχνη και Ανθρώπινη Δημιουργικότητα

Ανθρωπολογία των συμβολικών συστημάτων (Υπο− χρεωτικό)

Ιστορία και Κοινωνιολογία της τέχνης

Διεπιστημονικές θεωρήσεις της τέχνης.

Εικόνα, μουσική, κείμενα

Δομική και πολιτισμική ανάλυση της μουσικής

Ψυχολογία της τέχνης

Ιστορία αισθητικών θεωριών

Φιλοσοφία της τέχνης

Θεωρία λογοτεχνίας

Θεωρία και σημειολογία του Κινηματογράφου

Ιστορία και αισθητική της φωτογραφίας

Ιστορία της μοντέρνας τέχνης

Μορφές συγκρότησης της αισθητικής εμπειρίας

Τέχνη και δημιουργικότητα

 

 

 

Κατανομή μαθημάτων ανά Εξάμηνο Σπουδών.


Α΄ Εξάμηνο

Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες (Υ)

Θεωρίες Πολιτισμού (Υ) (Α θεμ. ενότ.).

Ψυχολογικές θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης (Υ) (Β θεμ. ενότ.).

Θεωρίες επικοινωνίας (Α θεμ. ενότ.).

Θεωρίες κοινωνικοποίησης (Β θεμ. ενότ.).

Συγκριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών συστημάτων (Γ θεμ. ενότ.).

Διεπιστημονικές θεωρίες της τέχνης (Δ θεμ. ενότ.)

                         

 Β΄Εξάμηνο

Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών (Υ)

Ιστορία & Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Υ) (Γ θεμ. ενότ.).

Ανθρωπολογία των συμβολικών συστημάτων (Υ) (Δ θεμ. ενότ.).

Η κατηγορία νεότητα: εννοιολογήσεις και μετασχηματισμοί (Α θεμ. ενότ.).

Ελεύθερος χρόνος και εργασία (Α θεμ. ενότ.).

Βασικές κατηγορίες πολιτισμικής ανάλυσης: φύλο, τάξη, εθνότητα (Α θεμ. ενότ.).

Διαδικασίες και συστήματα ταξινόμησης (Α θεμ. ενότ.).

Σημειολογικά συστήματα (διατροφή, μόδα, πολιτιστική κατανάλωση) (Α θεμ. ενότ.).

Συναισθηματική ανάπτυξη (Β θεμ. ενότ.).

Η εφηβεία μέσα στην οντογένεση (Β θεμ. ενότ.).

Ιστορία του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Γ θεμ. ενότ.).

Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες (Γ θεμ. ενότ.).

Ιστορία αισθητικών θεωριών (Δ θεμ. ενότ.).

Φιλοσοφία της Τέχνης (Δ θεμ. ενότ.).

Γ΄ Εξάμηνο
Η έννοια της ποιότητα ζωής: θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις (Α θεμ. ενότ.).

Πολιτισμικά και κοινωνικά κινήματα (Α θεμ. ενότ.).

Κοινωνιολογία και ιστορία του αθλητισμού (Α θεμ. ενότ.).

Παραγωγή και διαχείριση πολιτιστικών αγαθών (Α θεμ. ενότ.).

Μουσεία, συλλογές και επικοινωνία (Α θεμ. ενότ.).

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Α θεμ. ενότ.).

Κινηματογράφος και Κοινωνία (Α θεμ. ενότ.).

Σωματική ωρίμανση και γνωστική ανάπτυξη κατά την εφηβεία (Β θεμ. ενότ.).

Διαπολιτισμική θεώρηση της εφηβείας και της νεότητας (Β θεμ. ενότ.).

Κοινωνιολογικές θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης (Β θεμ. ενότ.).

Συγκρότηση ταυτότητας και ρόλων κατά την εφηβεία (Β θεμ. ενότ.).

Βρεφική, νηπιακή και παιδική ανάπτυξη (Β θεμ. ενότ.).

Κοινωνική Ιστορία των εκπαιδευτικών θεσμών και πρακτικών (Γ θεμ. ενότ.).

Διαπολιτισμική επικοινωνία: στρατηγικές σύγκλισης και απόκλισης (Γ θεμ. ενότ.).

Γλωσσική συμπεριφορά και γλωσσική συνείδηση (Γ θεμ. ενότ.).

Θεωρίες παιδείας (Γ θεμ. ενότ.).

Ιστορία και Κοινωνιολογία της τέχνης (Δ θεμ. ενότ.).

Εικόνα, μουσική, κείμενα (Δ θεμ. ενότ.).

Ψυχολογία της τέχνης (Δ θεμ. ενότ.).

Θεωρία λογοτεχνίας (Δ θεμ. ενότ.).

Θεωρία και σημειολογία του Κινηματογράφου (Δ θεμ. ενότ.).

Ιστορία και αισθητική της φωτογραφίας (Δ θεμ. ενότ.).

Τέχνη και δημιουργικότητα (Δ θεμ. ενότ.).


Δ΄ Εξάμηνο

Ανθρώπινη Οικολογία (Α θεμ. ενότ.).

Πολιτισμική κριτική (Α θεμ. ενότ.).

Διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς (Α θεμ. ενότ.).

Πολιτισμός και Τουρισμός (Α θεμ. ενότ.).

Πολιτισμική κατανάλωση (Α θεμ. ενότ.).

Πολιτισμική τεχνολογία (Α θεμ. ενότ.).

Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία της εφηβείας (Β θεμ. ενότ.).

Αισθητική ανάπτυξη (Β θεμ. ενότ.)

Νέες μορφές κατάρτισης & εκπαίδευσης – δια βίου εκπαίδευση (Γ θεμ. ενότ.).

Γλώσσα και ταυτότητα (Γ θεμ. ενότ.).

Κοινωνιογλωσσολογία (Γ θεμ. ενότ.).

Δομική και πολιτισμική ανάλυση της μουσικής (Δ θεμ. ενότ.).

Ιστορία της μοντέρνας Τέχνης (Δ θεμ. ενότ.).

Μορφές συγκρότησης της αισθητικής εμπειρίας (Δ θεμ. ενότ.).

 

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

 

 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής υποχρεούται:

α) Να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει επιτυχώς σε εννέα (9) μαθήματα ή σεμινάρια.

β) Να συντάξει, να παραδώσει και να υποστηρίξει μεταπτυχιακή εργασία. Η υποστήριξη γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων καθηγητής και δύο μέλη Δ.Ε.Π. που ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση του επιβλέποντος. Το θέμα της εργασίας αυτής μπορεί να δίνεται μετά την επιτυχή παρακολούθηση των σεμιναρίων του πρώτου έτους σπουδών.

Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος:

Ο φοιτητής που απέκτησε Μ.Δ.Ε. μπορεί να συνεχίσει τις μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος με τις προϋποθέσεις που καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2083/ 1992, όπως εκάστοτε ισχύουν.


Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) κατ’ έτος.

 

Προσωπικό

Το ΠΜΣ θα απασχολήσει μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης, θα απασχοληθούν ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές ή ειδικοί επιστήμονες. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3α του αρθρ. 12 του ν. 2083/1992.


Υλικοτεχνική υποδομή

Από την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή θα χρησιμοποιηθεί η βιβλιοθήκη και οι αίθουσες

διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και τα Εργαστήρια Ψυχολογίας, Κοινωνικής Έρευνας και Φιλοσοφίας του ίδιου Τμήματος.