ΕΠΛ001

Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας

.Σε αυτό εργαστηριακό μάθημα θα ασχοληθούμε με:

  • Προχωρημένα θέματα στην επεξεργασία και μορφοποίηση κειμένου
    • Παρακολούθηση αλλαγών
    • Πίνακας Περιεχομένων
    • Εισαγωγή υποσημειώσεων κ.α.
  • Διαχείριση βιβλιογραφίας με την χρήση λογισμικού (πχ Zotero ή Mendeley κ.α.)
  • Εισαγωγή Βιβλιογραφικών αναφορών σε διάφορα στυλ (πχ APA, MLA)

Κάθε μάθημα είναι τρίωρο εργαστηριακό με χρήση υπολογιστή και θα γίνεται σε δύο κύκλους ανά εξάμηνο.

Είναι μαθήμα επιλογής εκτός του προγράμματος σπουδών των 240 ECTS μονάδων, το οποίο συνιστάται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του "προσοντολογίου",  (Π.Δ. 50/2001, Φ.Ε.Κ. 39/Α/5.3.2001 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 347/2003, Φ.Ε.Κ. 315/Α/31.12.2003 και 44/2005, Φ.Ε.Κ. 63/Α/9.3.2005) ένας τρόπος απόδειξης της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στο Δημόσιο Τομέα, είναι με τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοί τους έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατ' επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.