Φ180

Ιστορία της νεώτερης φιλοσοφίας

Το μάθημα επικεντρώνεται στη τη μελέτη των βασικών φιλοσοφικών ρευμάτων και των θεμελιωδών φιλοσφικών κειμένων του 17ου ακι 18ου αιώνα. Σε αυτό το πλαίσιο θα δοθεί έμφαση στην ιστορίσ των ιδεών και των επιστημονικών, κοινωνικών και πολιτικών συμβάντων απέναντι στα οποία αντιδρά ο φιλοσοφικός στοχασμός αλλά και στην ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής ταυτότητας η οποία διαμορφώνεται σταδιακά πέραν των μεσαιωνικών και αναγεννησιακών χαρακτηριστικών του φιλοσόφου και του φιλοσοφικού κειμένου. Ο φιλοσοφικός λόγος διαμορφώενται αυτή την περίοδο κατά την μετάβαση από τα λατινικά στις εθνικές γλώσσες. Κατά συνέπεια θα δοθεί διαιίτερη έμφαση στο καθεστώς των φιλοσοφικών κειμένων καθώς βασίζονται ταυτόχρονα τόσο στην αρχαία ελληνική κια λατινική γραμματεία όσο και στην θεολογική παράδοση. Θα τονιστεί ιδιαίτερα δε η σημασία των θεολογικο῏πολιτικών διαμαχών της περιόδου στη διαμόρφωση του φιλοσοφικού λόγου.