Φ375.1

Μεταφράσεις φιλοσοφικών κειμένων (εμπειρισμός: Λοκ, Χιουμ)

Το μάθημα έχει ως βασικό άξονα την απόπειρα φιλσοφικής μετάφρασης κρίσιμων αποσπασμάτων δύο θεμελιωδών φιλοσοφικών κειμένων της παράδοσης του εμπειρισμού: του Δοκιμίου για την ανθρώπινη νόηση του John Locke (Essay concerning Human Understanding, 1690) , και το πρώτο βιβλίο της Πραγματείας για την ανθρώπινη φύση του David Hume A Treatise of Human Nature (1739), Book I, Of Understanding. Στο πλαίσιο αυτό μελετώνται οι έννοιες - κλειδιά των εν λόγω κειμένων και ο χαρακτήρας τους ως ιδρυτικών κειμένων της εμπειριστικής παράδοσης στο βαθμό που ο ιδρυτικός χαρακτήρας θεμελιώνεται σε κρίσιμα θεωρητικά σημεία, διάσημα στην ιστορία της φιλοσοφίας, του κειμένου στα οποία και δίνεται έμφαση. Από αυτή τη σκοπιά εξετάζονται και μεταφράσεις του κειμένου σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, κυρίως όσον αφορά τις προαναφερθείσες έννοιες -κλειδιά ώστα να διαπιστωθεί η διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου των κειμένων ως διαδικασία ᾽μεταφρασιμότητας᾽τους σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες εντός των οποίων σφυρηλατούνται οι βασικές ερμηνειες των σημαντικών φιλοσοφικών ερωτημάτων που θέτουν.