ΦΑ001.5

Αριστοτέλης, Φυσικά ΙΙ

Το δεύτερο βιβλίο των Φυσικών πραγματεύεται κάποια από τα κεντρικότερα ζητήματα της αριστοτελικής φιλοσοφίας της φύσης: τι είναι οι φυσικές οντότητες και πώς εξηγούνται; Πώς διαφοροποιείται η δική τους μελέτη από τη μελέτη των μαθηματικών οντοτήτων; Ποιος είναι ο ρόλος της μηχανικής αναγκαιότητας σε μια ικανοποιητική φυσική εξήγηση; Μέσα από τι επιχειρήματα οδηγούμαστε στην υιοθέτηση μιας τελεολογικής θεώρησης; Σημαντική για την κατανόηση αυτών των ερωτημάτων είναι η εξοικείωση με την προϊστορία τους (Πλάτων, Προσωκρατικοί), από την οποία θα ξεκινήσουμε.

Το μάθημα οργανώνεται με βάση το κείμενο του Αριστοτέλη. Στην αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η προετοιμασία για την κάθε συνάντηση και η συμμετοχή στη συζήτηση. 

Κείμενο:

  • Αριστοτέλης. Περί φύσεως. Το δεύτερο βιβλίο των Φυσικών. Εισαγωγή, μετάφραση, σχολιασμός: Βασίλης Κάλφας. Αθήνα: Πόλις, 2004 (εξαντλημένο)
  • Αριστοτέλης. Φυσικά Α, Β. Μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια, Βασίλης Μπετσάκος. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2008. 

Επιλογή βασικής βιβλιογραφίας:

  • Μ. Κρυμπελιέ και Π. Πελλεγκρέν. Αριστοτέλης. Ο φιλόσοφος και οι επιστήμες, μτφ. Ε. Περδικούρη. Αθήνα: Εστία, 2011.
  • C. Rapp, Εισαγωγή στον Αριστοτέλη, μτφ. Η. Τσιριγκάκης. Αθήνα: Οκτώ, 2012.