ΦΑ201

Εισαγωγή στη Μεταφυσική

Η Μεταφυσική είναι ένα σημαντικό πεδίο της φιλοσοφίας με ρίζες στην αρχαιότητα και στον μεσαίωνα, το οποίο επικρίθηκε στη νεώτερη εποχή και επανήλθε με νέο μανδύα στη σύγχρονη φιλοσοφία. Στο μάθημα θα εξετάσουμε το εύρος του πεδίου της μεταφυσικής στην ιστορία της φιλοσοφίας και θα συζητήσουμε τα κεντρικά του αντικείμενα κάνοντας αναφορές σε ορισμένα σημαντικά για το πεδίο αυτό κείμενα (Πλάτων, Αριστοτέλης, Descartes, Hobbes, Locke, Hume, Kant). Στα κεντρικά αντικείμενα της μεταφυσικής συγκατελέγεται η οντολογία, η οποία ερευνά τα είδη του όντος (ανεξάρτητα και εξαρτημένα, ουσία και ποιότητες, καθόλου και καθέκαστον). Θα συζητήσουμε επίσης για τη αιτιότητα (δηλαδή το τι είναι αιτία και τι είδους είναι οι αιτιακές σχέσεις) και για τη σχέση νου και κόσμου, στην οποία έχει στραφεί η μεταφυσική στη σύγχρονη εποχή.

Βασική Βιβλιογραφία

  • Κονδύλης, Π., Η κριτική της Μεταφυσικής στη Νεότερη Σκέψη, Αθήνα 1983
  • Nagel, T., The View from Nowhere, Oxford 1989 (μτφρ. ως Η θέα από το πουθενά, Αθήνα 2000, μτφρ. Χ. Σταματέλος, επιμ. Στ. Βιρβιδάκης)
  • White, N., Plato on Knowledge and Reality, Ιndianapolis 1976 (μτφρ. ως Ο Πλάτων για τη γνώση και την πραγματικότητα, Αθήνα 2012, μτφρ. Χ. Γραμμένου, επιμ. Γ. Καραμανώλης)