ΚΨΑ051

Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ

Στο δεύτερο μέρος της παράδοσης «Εισαγωγή στην Ψυχολογία» εξετάζονται έννοιες προερχόμενες κυρίως από την ψυχολογία των ατομικών διαφορών και από την κοινωνική ψυχολογία.

Τα θεματικά πεδία που εξετάζονται περιλαμβάνουν:

  • Ατομικές διαφορές και αξιολόγησή τους
  • Νοημοσύνη
  • Θεωρίες προσωπικότητας
  • Μελέτη των συναισθημάτων
  • Κοινωνική συμπεριφορά: στάσεις, στερεότυπα, αιτιακές αποδόσεις
  • Κοινωνική αλληλεπίδραση και επιρροή: συμμόρφωση και αλλαγή, συλλογική λήψη αποφάσεων

Συγγράμματα:

  1. Atkinson R. L., Atkinson R. C., Smith Ε. E., Bem D. J., Nolen - Hoeksema S. (2004). Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard (Τόμος Β). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
  2. Νασιάκου, Μ., Χαντζή, Α., Φατούρου-Χαρίτου, Μ. (Επιμέλεια: Σ. Βοσνιάδου) (2007). Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Τόμος Β: Κοινωνική Ψυχολογία – Κλινική Ψυχολογία). Αθήνα: Gutenberg