ΚΨΑ053

Ψυχολογία της Τέχνης

Το σεμινάριο αυτό θα διερευνήσει την πολυπλοκότητα του φαινομένου της τέχνης, τόσο κατά την ψυχολογική διαδικασία "παραγωγής" της τέχνης όσο και κατά την ψυχολογική διαδικασία "κατανάλωσής" της από το κοινό. Η συγκρότηση του υλικού που θα προσφερθεί στους φοιτητές θα γίνει μέσα από ειδικότερες προσεγγίσεις της τέχνης που προέρχονται από τους χώρους της αντιληπτικής ψυχολογίας και Gestalt ψυχολογίας, της πειραματικής αισθητικής και των θεωριών της διέγερσης, της φιλοσοφικής ψυχολογίας και της φαινομενολογικής προσέγγισης της αισθητικής εμπειρίας, καθώς και της γνωστικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας των συναισθημάτων. Στόχος του σεμιναρίου είναι η μελέτη και κριτική επεξεργασία των διαφόρων ψυχολογικών προσεγγίσεων για την τέχνη, που εκάστοτε αντιθετικά αλλά όχι ίσως συμπληρωματικά, εστιάζουν σε διαφορετικές ψυχολογικές λειτουργίες και εμπλεκόμενα συστήματα κατά τη δημιουργία, απόλαυση και κατανόηση της τέχνης.

  • Arnheim, R. (1971). Art and visual perception.  Berkeley: University of California Press.
  • Berlyne, D. E. (1974). The new experimental aesthetics: Steps toward an objective psychology of aesthetic appreciation. Washington, DC: Hemisphere.
  • Csikszentmihalyi, M., & Robinson, R. E. (1990). The art of seeing. Malibu, California: The Paul Getty Trust Office of Publications.
  • Cupchik, G. C., & Gignac, A. (2007). Finding meaning and expressing emotion in response to artworks. Visual Arts Research, 33(1), 56–71.
  • Kreitler, H. & Kreitler, S. (1972). The psychology of the arts.  Durham, NC: Duke across nations (2nd University Press.
  • Marković S. (2012). Components of aesthetic experience: aesthetic fascination, aesthetic appraisal and aesthetic emotion. i-Perception. (3), 1–17. doi:10.1068/i0450aap
  • Pelowski M, Akiba F, 2011 "Amodel of art perception, evaluation and emotion in Transformative aesthetic experience” New Ideas in Psychology 29 80–97.
  • Stamatopoulou, D. (2004). Integrating the philosophy and psychology of aesthetic experience: Development of aesthetic experience scale. Psychological Reports, 95, 673-695.
  • Tan, E. S. (2000). Emotion, art, and the humanities. In M. Lewis & J. M. Haviland-Jones (Eds.), Handbook of emotions (2nd ed.). New York: The Guilford Press. Pp. 116-134.
  • Wollheim, R.  (1998). On Pictorial Representation. The Journal of Aesthetics and Art Criticism Vol. 56, No. 3 (Summer, 1998), pp. 217-226).