ΚΨΑ354

Βιολογική και Ψυχολογική Γέννηση του Ανθρώπινου Νου

Περίληψη: Οι φοιτητές θα εργαστούν σε σύγχρονα άρθρα που απαντούν σε τρία ερωτήματα: αν η βιολογική γέννηση προηγείται της ψυχολογικής γέννησης, ποιος ο εγγενής εξοπλισμός του νεογέννητου και ποια η πορεία ανάπτυξης κάθε ικανότητας στη βρεφική ηλικία. Θα παρουσιαστεί σύγχρονο ερευνητικό υλικό (σε videos) σχετικό µε το περιεχόμενο του Σεμιναρίου.

Προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι και ΙΙ. Αναγκαία κατανόηση αγγλόφωνων κειμένων ψυχολογίας.

Τρόπος αξιολόγησης: Παρουσία, συμμετοχή στην τάξη, προφορική παρουσίαση-υποστήριξη εργασίας και γραπτή εργασία.

Τίτλοι βιβλίων:

1. Κουγιουµουτζάκης, Γ. (1997) (επ. έκδ.). Αναπτυξιακή Ψυχολογία – Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον. Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης.

2. Salkind, N. S. (1997). Θεωρίες της Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Αθήνα: Πατάκης.

3. Στους φοιτητές, επίσης, θα δοθούν Σημειώσεις -2 άρθρα σε φωτοτυπίες.