ΚΨΒ160

Ταυτότητα και Διομαδικές Σχέσεις

Εξετάζεται η ταυτότητα ως φαινόμενο που συγκροτείται και κατανοείται στα πλαίσια συγκεκριμένων σχέσεων μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Θεωρητικά έμφαση δίνεται στη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας και στη θεωρία της αυτο-κατηγοριοποίησης, ενώ εξετάζονται επίσης σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις στις θεωρίες της ταυτότητας. Ενδεικτικά εμπειρικά πεδία με αφορμή τα οποία εισάγονται οι παραπάνω έννοιες: έμφυλες σχέσεις· κοινωνικές τάξεις· έθνη-κράτη και μετανάστευση.