ΚΕΑ200

Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στα βασικά θέματα της επιστημολογίας των κοινωνικών επιστημών. Είναι χωρισμένο σε πέντε μέρη. Στο πρώτο δίνεται ένας πρώτος ορισμός της επιστήμης και παρουσιάζονται οι διαιρέσεις της σε σχέση με τις θεωρίες αντικειμένου. Δίνεται επίσης ένας πρώτος ορισμός της επιστημολογίας. Στο δεύτερο παρουσιάζονται τα μεθοδολογικά πλαίσια των επιστημών και δίνεται έμφαση στο μεθοδολογικό πλαίσιο και, γενικότερα, στη μεθοδολογία, των κοινωνικών επιστημών. Στο τρίτο παρουσιάζονται οι τάσεις που αντιλαμβάνονται τη γνώση ως εσωτερική διαδικασία, οι τάσεις που εστιάζουν στον καθοριστικό ρόλο εξωτερικών παραγόντων και, τέλος, οι τάσεις που επιχειρούν τη σύνθεση των προηγουμένων. Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται οι τρεις μείζονες τρόποι θεωρητικής γνώσης και ή κατασκευής του αντικειμένου (δομισμός, θεωρίες κοινωνικής κατασκευής και θεωρίες δομικής κατασκευής). Τέλος στο πέμπτο μέρος παρουσιάζονται οι μετασχηματισμοί των σχέσεων Πανεπιστημίου και κοινωνίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες.