ΚΚΑ101

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις μεθόδους, την ορολογία και τις έννοιες της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Η κύρια θεματική των διαλέξεων θα επικεντρωθεί: α)στην πορεία συγκρότησης του γνωστικού κλάδου της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διαμέσου της γνωριμίας του δυτικού ανθρώπου με άλλους πολιτισμούς, β)στους τρόπους θεώρησης και την προβληματική που έθεσαν στην προσέγγιση των μη δυτικών πολιτισμών οι τρεις μεγάλες ανθρωπολογικές «παραδόσεις», η αγγλική, η γαλλική και η αμερικάνικη, και γ)στα κυριότερα πεδία της ανθρωπολογικής έρευνας (πολιτισμός, κοινωνική δομή, οικονομία, πολιτική οργάνωση, συγγένεια, συμβολικά συστήματα κλπ).