ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

ΚΚΒ403

Κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τους προσανατολισμούς που παίρνει η εκπαίδευση. Μπορούμε να κατανοήσουμε τους προσανατολισμούς άμα μελετήσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στις παιδαγωγικές θεωρίες και σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι ο πολιτισμός, η πολιτική και η οικονομία. Θα αναζητήσουμε αυτές τις σχέσεις στις ιστορικές και τις συγκαιρινές εκφράσεις των παιδαγωγικών θεωριών.

Το σεμινάριο έχει μια σπονδυλωτή δομή που περιλαμβάνει τρεις κύκλους.

  • Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει την μελέτη της διαμόρφωσης της σύγχρονης παιδαγωγικής σκέψης, έχοντας ως μείζονες αναφορές την κοινωνιολογία και τον πραγματισμό –που θα εξετάσουμε μέσα από τη ανάλυση των έργων του Durkheim και του Dewey.
  • Ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει τις αναλύσεις της «νέας κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης» –που θα εξετάσουμε μέσα από την ανάλυση των έργων του Bourdieu και του Bernstein.
  • Ο τρίτος κύκλος περιλαμβάνει την κατανόηση των σύγχρονων ρευμάτων της παιδαγωγικής θεωρίας (εργαλειακό, κριτικό, μεταμοντέρνο, κ.λπ.), μέσα από ένα πρίσμα της κοινωνιολογίας της γνώσης (δηλαδή των σχέσεων ανάμεσα στις «παιδαγωγικές ταυτότητες» και τις διαφορετικές εκδοχές της σύγχρονης ιδεολογίας).

Το τελικό προς απάντηση ερώτημα είναι η σχέση ανάμεσα σε δύο αντιφατικές ιδέες της εκπαίδευσης που κυριαρχούν στην εποχή μας και την συσκοτίζουν: αυτήν μιας λειτουργικής κατάρτισης και αυτήν μιας δυνατής μόρφωσης.

Το σεμινάριο θα στηριχτεί σε ορισμένα κείμενα που εντάσσονται και στους τρεις κύκλους και τα οποία πρέπει να μελετήσουν όλοι/ες οι φοιτητές/ τριες. Θα γίνει η επιμέρους κατανομή των κειμένων της κάθε ενότητας, την οποία θα ακολουθήσουν και οι εισηγήσεις.

Τα κείμενα που θα μελετήσουμε θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).