ΚΚΓ404

Εκπαίδευση και αγορά εργασίας

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να διερευνήσει το σύστημα των δομικών σχέσεων που συνδέει το εκπαιδευτικό σύστημα με την αγορά εργασίας.