ΚΚΓ408

Ζητήματα Εθνογραφίας του Ελλαδικού Χώρου

Από τη δεκαετία του ’60 αρχίζει να εκδηλώνεται ανθρωπολογικό ενδιαφέρον για την μελέτη της ελληνικής κοινωνίας. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν τα κυριότερα πεδία των εθνογραφικών μελετών για την Ελλάδα: πολιτική (πολιτική συμπεριφορά, πατρωνία, λαϊκισμός), οικονομία, συγγένεια και φύλα, θρησκεία και τελετουργία, μειονότητες, πρόσφυγες κ.λπ. Επιπλέον θα συζητηθούν οι κύριες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις των ανθρωπολόγων του ελλαδικού χώρου και οι τρόποι ένταξης της ελληνικής εθνογραφίας στο ευρύτερο πλαίσιο των ανθρωπολογικών προσεγγίσεων κοινωνιών της Μεσογείου και των Βαλκανίων.