ΚΜΑ250

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

Η κοινωνική έρευνα εκφράζει τον διάλογο ανάμεσα στις ισχύουσες ιδέες, την κοινωνική πραγματικότητα και τα δεδομένα που την χαρακτηρίζουν. Η μορφή που προσλαμβάνει ο διάλογος καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζονται. Η αποτελεσματική εφαρμογή των ερευνητικών μεθόδων προϋποθέτει όχι μόνον τις απαραίτητες γνώσεις για τις τεχνικές λεπτομέρειες που τις χαρακτηρίζουν, αλλά και τις θεωρητικές και τις τεχνικές παραδοχές στις οποίες στηρίζονται κι επηρεάζουν τη συγκρότηση των δεδομένων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Προτεινόμενο Περιεχόμενο:

Θεωρητικές έννοιες, μεταβλητές και μέτρηση. Ο σχεδιασμός της κοινωνικής έρευνας. Η συλλογή δεδομένων, παρουσίαση των τεχνικών εκπόνησης έρευνας (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση, πείραμα…). Μέθοδοι ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων (στατιστική επεξεργασία,  ανάλυση περιεχομένου και ερμηνεία αποτελεσμάτων).

Στόχος της προτεινόμενης παράδοσης είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την προβληματική που άπτεται της εκπόνησης έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες αλλά κυρίως η εκμάθηση των διαφόρων τύπων επιτόπιας έρευνας, των χαρακτηριστικών, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τους.