ΚΜΑ550

Εφαρμογές στις ποσοτικές μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου προβλέπεται η επισκόπηση των ποσοτικών μεθόδων κοινωνικής έρευνας και εργασίες σχετικών εφαρμογών (ενδεικτικά αναφέρονται:  ανάλυση κειμένων, επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών πινάκων, δόμηση ερωτηματολογίου έρευνας, κωδικογράφηση και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, σύντομη παρουσίαση στατιστικών πακέτων).


Στο συγκεκριμένο σεμινάριο, με θεματική εφαρμογή τα ζητήματα των διατροφικών συνηθειών, προτείνεται η μελέτη κειμένων σχετικά με την ιστορία της διατροφής, η ανάλυση στατιστικών πινάκων με δεδομένα που προέρχονται από την πρόσφατη έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών στην Ελλάδα, η έρευνα στο διαδίκτυο. Επίσης, οι φοιτητές καλούνται να φτιάξουν  και να παρουσιάσουν φάκελο σχετικό με την θεματική της εργασίας τους αξιοποιώντας τόσο το υλικό που υπάρχει στην βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, όσο και το διαδίκτυο. Το σύνολο των ανωτέρω προτεινόμενων εργασιών έχουν ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με την χρήση κατ’ αρχήν επεξεργασμένων ποσοτικών δεδομένων, καθώς και με την μέθοδο προετοιμασίας και διενέργειας έρευνας πεδίου, δηλαδή τη συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών ερευνητικών δεδομένων.