ΚΠΑ002

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Βασικό σκοπό του μαθήματος αποτελεί να κατανοήσουν οι φοιτητές βασικές έννοιες της Διδακτικής, να γνωρίσουν σχετικές θεωρίες  και να είναι σε θέση να αναπλαισιώνουν με επιτυχία τις θεωρίες αυτές σε διάφορες διδακτικές περιστάσεις. Έτσι, τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν:

-          Εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων «Διδασκαλία» και «Διδακτική» και διαφοροποιήσεις των σημασιών τους ανάλογα με διάφορες επιστημολογικές παραδοχές,

-          Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «Αναλυτικό Πρόγραμμα» - ποικίλοι ορισμοί,

-          Είδη Αναλυτικών Προγραμμάτων / παραπρόγραμμα,

-          Στοχοθετικά Αναλυτικά Προγράμματα και Προγράμματα Διαδικασίας,

-          Σχολικό εγχειρίδιο – Σχέση ΑΠ, σχολικού εγχειριδίου και διδασκαλίας,

-          Διδασκαλία: σχεδιασμός – υλοποίηση – αξιολόγηση,

-          Διδακτικές μέθοδοι – πρακτικές ασκήσεις,

-          Αξιολόγηση στην εκπαίδευση,

-          Είδη, μορφές αξιολόγησης και λειτουργίες της,

-          Μετακίνηση του διδακτικού προβληματισμού από τις μεθόδους διδασκαλίας στις κοινότητες μάθησης,

-          Ο εκπαιδευτικός ως «στοχαζόμενος επαγγελματίας».