ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

ΚΠΓ002

Παγκοσμιοποίηση και Εκπαιδευτική Πολιτική

Το μάθημα επικεντρώνεται στη σχέση παγκοσμιοποίησης και εκπαίδευσης, Προσεγγίζονται οι απόψεις για το φαινόμενο της Παγκοσμιοποίησης, αναλύονται τα χαρακτηριστικά της και διερευνώνται οι επιρροές της στην εκπαιδευτική πολιτική και τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Για το σκοπό μελετώνται μεταρρυθμίσεις στις δυτικές χώρες, όπως ΗΠΑ και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εποχή της  ύστερης νεωτερικότητας,  δηλαδή από τα μέσα της δεκαετίας του ΄70 και μετά, και αναδεικνύεται η σύγκλιση που παρουσιάζουν ως προς την αγοραιοποίηση της Εκπαίδευσης  και το Διεθνή εκπαιδευτικό λόγο. Εξετάζεται ο ρόλος των  Διεθνών Οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων μέσα από ενδεικτικά παραδείγματα από μεταρρυθμιστικά επεισόδια στην Ελλάδα. Το μάθημα διαρθρώνεται στις εξής θεματικές ενότητες:

 1. Παγκοσμιοποίηση: Πρόκληση ή Απειλή;
 2. Παγκοσμιοποίηση, εκπαίδευση και εκπαιδευτικές πολιτικές
 3. Παγκοσμιοποίηση, Νεοφιλελευθερισμός  και Μεταρρυθμίσεις του Σχολείου
 4. Ο ρόλος των Υπερεθνικών Οργανισμών στην παγκοσμιοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και η διαμόρφωση διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου
 5. Το παράδειγμα της Παγκόσμιας Τράπεζας: επιδράσεις στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική.
 6. Υπερεθνικοί οργανισμοί και συγκριτικές έρευνες  αξιολόγησης μαθητικών επιδόσεων (ΟΟΣΑ/PISA). Η θέσπιση παγκόσμιων δεικτών και οι  αντιδράσεις στην πολιτική χρήση των ερευνών αξιολόγησης.
 7. Η Κοινωνία της Γνώσης και Εκπαίδευση
 8. Ευρωπαϊκή  Ένωση : η Στρατηγική της Λισαβόνας  και οι ενδοενωσιακές  πολιτικές της στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
 9. Η διευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η διαδικασία της Μπολόνιας: παρουσίαση και κριτικές
 10. Οι επιδράσεις της Μπολόνιας  στην μεταρρύθμιση  της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ , περιπανεπιστημιακή εκπαίδευση ) στην Ελλάδα.
 11. Η Τριτοβάθμια εκπαίδευση  μεταξύ κράτους και αγοράς : Επιχειρήματα υπέρ και κατά της ιδιωτικοποίησης
 12. Δια βίου μάθηση και η κοινωνία της γνώσης
 13. Υπερεθνικές πολιτικές και εθνικές πολιτικές στην εκπαίδευση την εποχή της παγκοσμιοποίησης

 

Προτεινόμενα συγγράμματα :

1. Γράβαρης, Διονύσης Ν. Παπαδάκης Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική μεταξύ κράτους και αγοράς, Σαββάλας, Αθήνα, 2005.

2. Ζμας Αριστ Παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτική πολιτική, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2007.

 

Θα δοθούν επίσης φωτοτυπημένες σημειώσεις της διδάσκουσας .