ΚΠΓ004

Το Πρόβλημα της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (19ος - 20ος αι.)

Σκοπός του μαθήματος είναι α) η παρουσίαση της εξέλιξης του θεσμού της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα από το 19ο αιώνα έως σήμερα, και β) η κατανόηση των επιλογών ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής ως προς την τεχνικο-επαγγελματική εκπαιδευτική παροχή σε συνάρτηση με το εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο και τη διεθνή συγκυρία και γ) η ερμηνεία του φαινομένου της «δευτερεύουσας» διαχρονικά θέσης του εν λόγω δικτύου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Περιεχόμενα: Στην πορεία των παραδόσεων θα παρουσιαστούν οι επιλογές κατά την Καποδιστριακή περίοδο, η αντιστροφή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας και των σχετικών εκπαιδευτικών επιλογών στη διάρκεια της λεγόμενης «περιόδου της στασιμότητας( 1834 -1880), οι πρώτες προσπάθειες θεσμοθέτησης ενός  2ου εκπαιδευτικού δικτύου (1899-1929), η εκπαιδευτική πρόταση της περιόδου 1956-59, η πρώτη θεσμοθέτησή της το 1976 και η πορεία της έως τις σημερινές αλλαγές . Θα γίνει προσπάθεια να διερμηνευτούν α)  οι επιλογές της πολιτείας με την ένταξή τους στο εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο, τη διεθνή συγκυρία και τη συγκριτική εξέτασή τους με τις αντίστοιχες επιλογές άλλων δυτικών χωρών, β) οι αντιστάσεις στη θεσμοθέτησή της και οι αδράνειες, γ) η υποβάθμιση της κοινωνικής της αξίας και σπουδαιότητας στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας και οι συνέπειές της και δ) οι μεταβολές στη σχέση κοινωνίας, αγοράς και εκπαίδευσης όπως και ιδιωτικού- δημόσιου.

Αξιολόγηση

Θα γίνει με γραπτή εξέταση. Βοηθήματα, σημειώσεις και βιβλιογραφία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την εξεταστική διαδικασία