ΚΠΓ303

Η Εκπαίδευση σε περιόδους κρίσης (19ος αι. - 20ος αι.)

Σκοπός του μαθήματος: είναι να εξεταστεί ιστορικά  η θέση που παίρνει η εκπαίδευση τόσο στην ρητορική όσο και στην εφαρμογή της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε περιόδους κρίσης της ελληνικής κοινωνίας. Ειδικότερα στόχοι είναι: α) να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας (οικονομία, δημογραφία, κοινωνικές ανακατατάξεις, ιδεολογικές διεργασίες) στις περιόδους που θα εξεταστούν β) να γνωρίσουν του λόγους που αρθρώνονται  γύρω από την εκπαίδευση ως μηχανισμού επίλυσης της κρίσης ή συμβολής στην επίλυσή της, γ) να γνωρίσουν ειδικότερα τα εκπαιδευτικά μέτρα που προτάθηκαν ή λήφθηκαν στην κατεύθυνση αυτή, σε κάθε μια από τις εξεταζόμενες περιόδους δ) να επιδιώκουν να εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στο ιστορικό πλαίσιο και στην εκπαιδευτική πολιτική που παράγεται, και ε) να καλλιεργήσουν ιστορική σκέψη και να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά φαινόμενα στην ιστορικότητά τους και στη διαπλοκή τους με τις λοιπές κοινωνικές παραμέτρους.

Το μάθημα διαρθρώνεται σε 2 κύκλους που διαπλέκονται: α) εισηγήσεις/παρουσιάσεις της διδάσκουσας, β) εκπόνηση-παρουσίαση εργασιών.

α) Οι εισηγήσεις αφορούν στην αποσαφήνιση καταρχάς της έννοιας της κρίσης και των ποικίλων εκδοχών της, και στη συνέχεια στην παρουσίαση της εκπαιδευτικής πολιτικής (τόσο της ρητορικής της όσο και των εκπαιδευτικών μέτρων που προτάθηκαν ή λήφθηκαν) σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κρίσης. Σημαντικό μέρος των εισηγήσεων αφιερώνεται στην παρουσίαση-

 και ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών, πολιτικών  και ιδεολογικών προβλημάτων και διεργασιών της ελληνικής κοινωνίας στις εξεταζόμενες περιόδους, ώστε να μπορεί να συζητηθεί η σύνδεση με τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά μέτρα που λήφθηκαν ή προτάθηκαν και τη ρητορική που αναπτύχθηκε. Οι περίοδοι που θα παρουσιαστούν και στις οποίες θα αφορούν και οι εργασίες που θα δοθούν είναι: Καποδιστριακή περίοδος (1827-1831), τα τέλη του 19ου αιώνα έως και το μεσοπόλεμο (1880-1936), η πρώτη μεταπολεμική περίοδος (δεκαετία του 1950),  και η σημερινή περίοδος κρίσης (2009-2013) 

β) Οι εργασίες  θα είναι ατομικές ή/και ομαδικές και θα επιδιώκουν να μελετήσουν  και να παρουσιάσουν αναλυτικότερα στοιχεία που θίχθηκαν κατά τις εισηγήσεις. Για κάθε εργασία δίνεται ενδεικτική βιβλιογραφία

Τρόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου

Μετά την εισαγωγική παρουσίαση της προβληματικής του σεμιναρίου ακολουθεί η παρουσίαση των θεμάτων των προσφερόμενων εργασιών και του τρόπου εργασίας των φοιτητών/τριών, και γίνεται αναλυτική παρουσίαση 2-3 συστημάτων αναφορών (παραπομπών). Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τα θέματα από την 2η συνάντηση. Στη συνέχεια αρχίζουν οι εισηγήσεις/παρουσιάσεις πλαισίου ενώ οι φοιτητές/τριες δουλεύουν σταδιακά την εργασία τους. Σε κάθε συνάντηση/μάθημα αφιερώνεται χρόνος στη συζήτηση των θεμάτων που τυχόν ανακύπτουν από τις επιμέρους έρευνες των φοιτητών/τριών. Με το τέλος των εισηγήσεων οι φοιτητές/τριες αρχίζουν την παρουσίαση των εργασιών τους. Η εργασία κατατίθεται ολοκληρωμένη σε έντυπη μορφή έως και 10 ημέρες μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου.

Τρόπος αξιολόγησης: συμμετοχή 10%,  προφορική παρουσίαση 30%, γραπτή εργασία 60%