ΚΠΓ322

Σχολική κοινότητα και σχολική ζωή (19ος αιώνας -1960)

Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 Αυτό που σπάνια μαθαίνουμε στην ενασχόλησή μας με το εκπαιδευτικό μας παρελθόν είναι πώς λειτουργούσε στην πράξη η εκπαίδευση. πώς ήταν οργανωμένη η σχολική κοινότητα, πώς διαμορφωνόταν αυτό που ονομάζουμε «σχολική ζωή», ποια ήταν η καθημερινότητα των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εκπαιδευτική μακρο-ιστορία μας καθιστά γνώστες των εκπαιδευτικών θεσμών και δομών που οργανώνονται, των στοιχείων που προσδιορίζουν το περιεχόμενό τους, του νομοθετικού πλαισίου που τα ορίζει και των ιστορικών συνθηκών που το διαμορφώνουν. Δεν μας καθιστά κοινωνούς όμως του τι από τα θεσπίσματα τελικά υλοποιείται και πώς αυτά βιώνονται από τα υποκείμενα της εκπαιδευτικής ιστορίας. Στο σεμινάριο αυτό λοιπόν, το πλαίσιο της λεγόμενης «ιστορία από τα κάτω» (History from below), που στρέφει την προσοχή της προς το υποκείμενο και τους καθημερινούς ανθρώπους, και ειδικότερα της μικρο-ιστορίας θα ασχοληθούμε με το πώς βίωναν τη σχολική εμπειρία οι μαθητές και μαθήτριες, πώς αντιλαμβάνονταν το ρόλο τους οι εκπαιδευτικοί, πώς κοινωνικοποιούνταν στους κοινωνικούς και έμφυλους ρόλους τους, πώς «κυλούσε» το σχολικό έτος στα εκπαιδευτήρια (αλλά και εκτός αυτών) του 19ου αιώνα έως και το πρώτο μισό του 20ού.

Το μάθημα διαρθρώνεται σε 2 κύκλους: α) εισηγήσεις, β) εκπόνηση-παρουσίαση εργασιών. α) Οι εισηγήσεις αφορούν ι) Στη θεωρητική παρουσίαση του είδους αυτού της ιστορικής προσέγγισης και της σχέσης της με την μακρο-ιστορία, ιι) στην υπενθύμιση βασικών «σταθμών», δομών και όρων της ελληνικής εκπαιδευτικής ιστορίας της περιόδου, ώστε να μπορούν να εμπλαισιωθούν οι μικρομελέτες-εργασίες  και ιιι) στην αναλυτική παρουσίαση του τρόπου μελέτης για την εκπόνηση των εργασιών. β) Οι εργασίες  θα είναι ατομικές ή/και ομαδικές και θα αφορούν στη μελέτη συγκεκριμένων πηγών (πρωτογενών, δευτερογενών πηγών και οπτικο΄/ακουστικού υλικού). Το πρωτογενές αυτό υλικό βρίσκεται σχεδόν στο σύνολό του στο διαδίκτυο και κάποιο στη Βιβλιοθήκη του Π.Κ.