ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2015 - 2016
Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΦΓ095.1 ή
ΦΒ057.1
Χάνα Άρεντ: Η Ανθρώπινη Κατάσταση
Hannah Arendt: The Human Condition
Π. Θεοδώρου Α
ΦΓ083.2 ή
ΦΑ003.3
Leibniz: Μεταφυσική Πραγματεία
Leibniz: Treatise on Metaphysics
Μ. Βενιέρη Α
ΦΒ050 Περιβαλλοντική Αισθητική
Environmental Aesthetics
Κ. Μπαντινάκη Α
ΦΓ075.2 ή
ΦΑ000.2
Hume και Kant: Λόγος και πάθη
Hume and Kant: Reason and passion
Στ. Τσινόρεμα A
Φ100 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία  Κ. Ανδρουλιδάκης (Υ)
Φ120 Λογική Logic Γ. Μαραγκός (Υ)
Φ130 Ηθική Φιλοσοφία
Ethics
Κ. Μπαντινάκη (Υ)
Φ160 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
History of Ancient Philosophy
Αν. Λέμπεντεφ (Υ)
ΦΒ234.1 Φιλοσοφία της Σεξουαλικότητας
Philosophy of Sex
Λ. Παπαδάκη (Π)
ΦΓ277 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Κάντ
Introduction to the Philosophy of Kant
Κ. Σαργέντης (Π)
ΦΑ202 Γνωσιοθεωρία Γ. Μαραγκός (Π)
ΦΒ254.1  ή
ΚΠΑ015
Φιλοσοφία του Πολιτισμού και της Παιδείας *
Philosophy of Culture and Education
Κ. Καβουλάκος (Π)
ΦΓ283.1 ή
ΦΑ203.1
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Wittgenstein
Introduction to the Philosophy of Wittgenstein
Μ. Βενιέρη (Π)
ΦΓ281.1 Εισαγωγή στη Φαινομενολογία του Husserl
Introduction in Husserl’s Phenomenology
Π. Θεοδώρου (Π)
ΦΒ242.3 Θεωρίες Ισότητας Κ. Κουκουζέλης (Π)
ΦΓ294.1 Μηχανικισμός και Βιταλισμός από τον Ντεκάρτ στον Ρουσσώ
Mechanism and Vitalism from Descartes to Rousseau
Σπ. Τέγος (Π)
ΦΒ250.19 Η Φύση του Έργου Τέχνης:Φιλοσοφικές Προσεγγίσεις
The Nature of Art Work: Philosophical Approaches
Κ. Βασιλείου (Π)
ΦΑ301.12 Το πρόβλημα της Ελεύθερης Βούλησης
The Problem of Free Will
K. Σαργέντης (Σ)
ΦΒ350.9 Αισθητικές Θεωρήσεις της Αρχιτεκτονικής
Aesthetic Considerations of Architecture
Κ. Βασιλείου (Σ)
ΦΒ342.4 Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας του Δικαίου: Πολιτική Ανυπακοή Κ. Κουκουζέλης (Σ)
ΦΒ357.3 ή
ΦΓ364.11
Ηθική και Ανθρώπινη Φύση
Ethics and Human Nature
Κ. Ανδρουλιδάκης (Σ)
* Μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

KΨΑ050 Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι
Introduction in Psychology I
Τσούρτου Β.   (Υ)
ΚΨB081 ή
ΚΨΓ080
Κοινωνιο-ψυχολογικές αναλύσεις της υποταγής
Social psychological analyses of submissiveness
Ιατρίδης Τ. (Π)
ΚΨΒ099 ή
ΚΨΓ070
Παιδαγωγική Ψυχολογία: Η δημιουργική σκέψη
Educational Psychology: Creative thinking
Σταματοπούλου Δ.
ΚΨΑ358 ή
ΚΨΓ370
Ψυχολογική και διαπολιτισμική ανάπτυξη των διδύμων
Psychological and intercultural development of the twins
Κουγιουμουτζάκης Ι. (Σ)
ΚΨΓ355 ή
ΚΨΑ382
Ψυχολογία της τέχνης: αισθητική εμπειρία και η λειτουργία της εικόνας στην αγιογραφία
Psychology of art: aesthetic experience and function of the image in the iconography
Σταματοπούλου Δ. (Σ)
ΚΨΒ384 ή
ΚΨΑ364
Η φύση της προκατάληψης
The nature of prejudice
Ιατρίδης Τ. (Σ)
KΨΒ367 Χρονικότητα και ανάπτυξη της έννοιας του εαυτού
Temporality and development of self-concept
Tσούρτου Β (Σ)
KKA100 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Υ)
Introduction in Sociology
Βαφέας Ν. (Π)
ΚΜΑ250 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών
Introduction in Methodology of Social Studies
Κακλαμάνη Τ. (Π)
ΚΚΑ134 ή
KKΓ110
Ανθρωπολογία του Κινηματογράφου
Anthropology of  Film
Νικολακάκης Γ (Π)
ΚΔΓ504 Ζητήματα μετανάστευσης στη σύγχρονη Ελλάδα
Immigration Issues in Modern Greece
Κακλαμάνη Τ. (Σ)
ΚΚΒ418 ή
ΚΚΓ430
Eιδικά θέματα Ιστορικής και Πολιτικής Κοινωνιολογίας Βαφέας Ν. (Σ)
ΚΔΓ476 Επιπτώσεις της κρίσης  στην υγεία των εργαζομένων
Impact of the crisis on workers' health
Παναγιωτόπουλος Ν. (Σ)
ΚΚΑ413 Κοινωνιολογία της κρίσης
Sociology of the crisis
Παναγιωτόπουλος Ν. (Σ)
ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία
Teaching Methodology
Κατσαρού Ε.  (Υ)*
ΚΠΑ004 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
Introduction to Pedagogy
Λιοδάκη Νεκτ. (Π)
ΚΠΑ015 Φιλοσοφία του Πολιτισμού και της Παιδείας
Philosophy of Culture and Education
Καβουλάκος Κ. (Π)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση
Teaching Exercise
Λιοδάκη Νεκτ. (Α)
ΚΠΓ035 Ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης – Οι γυναίκες στην εκπαίδευση
History of Women's Education - Women in Education
Δαλακούρα Αικ (Π)
ΚΠΓ333 Πρότυπα, πειραματικά σχολεία και «αριστεία» στην ελληνική εκπαίδευση (19ος αιώνας -2015)  Δαλακούρα Αικ. (Σ)
* Παρακολουθείται από τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου και πάνω

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2015 - 2016
Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΦΒ030.3 ή
ΦΓ077.4
Κάντ: Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών Κ. Σαργέντης (Α)
ΦΓ087.2 ή
ΦΒ060.1
Γκέοργκ Λούκατς: Ιστορία και Ταξική Συνείδηση
Georg Lukács: History and Class Consciousness
Κ. Καβουλάκος (Α)
ΦΓ075.3 ή
ΦΑ002.4
Hume: Πραγματεία για την Ανθρώπινη Φύση
Hume: Treatise on Human Nature
Μ. Βενιέρη (Α)
ΦΓ065.3 ή
ΦΑ001.6
Αριστοτέλης: Μετά τα φυσικά A
Aristotle: Metaphysics A
Χ. Μπάλλα (A)
ΦΒ050.6 ή
ΦΓ065.4
Η ποιητική του Αριστοτέλη
Aristotle’s poetic
Χρ. Γρηγορίου (Α)
Φ110 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης
Philosοphy of Science
Γ. Μαραγκός (Υ)*
Φ140 Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Κ. Καβουλάκος (Υ)
Φ180 Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας Στ. Τσινόρεμα (Υ)
ΦΓ264 ή
ΦΑ201.9
Εισαγωγή στον Πλάτωνα Χ. Μπάλλα (Π)
ΦΒ233.4 Το Πρόβλημα της Ελεύθερης Βούλησης
The Problem of Free Will
Κ. Σαργέντης (Π)
ΦΒ255 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Αξιών – Παιδείας  **
Introduction to Philosophy of Values - Education
Π. Θεοδώρου (Π)
ΦΒ250.20 ή
ΦΓ288.2
Το υποκείμενο, το ωραίο και η αλήθεια της τέχνης στον Αντόρνο
The meaning of subject, beauty and truth of art for Adorno
Ιάκ. Σταϊνχάουερ (Π)
ΦΑ204.3 Φιλοσοφία του Νου. Το εγώ, το σώμα, το πρόσωπο: Descartes, Locke, Wittgenstein
Philosophy of Mind. The Self, the Body, the Person: 
Descartes, Locke, Wittgenstein
Στ. Τσινόρεμα (Π)
ΦΒ240 Πολιτική Φιλοσοφία: Μια εννοιολογική Εισαγωγή
Political Philosophy: A Conceptual Introduction
Κ. Κουκουζέλης (Π)
ΦΒ330.7 ή
ΦΓ377.5
Zητήματα Καντιανής Ηθικής
Issues on Kantian Ethics
Λ. Παπαδάκη (Σ)
ΦΓ357 ή ΦΑ316.2 Ζητήματα Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας
Topics in philosophical Anthropology
Κ. Ανδρουλιδάκης (Σ)
ΦΓ365.8 Αριστοτέλης: Πολιτικά
Aristotle: Politics
Α. Λέμπεντεφ (Σ)
ΦΓ382 ή ΦΑ310.3 Λογικός Θετικισμός
Logical Positivism
Μ. Βενιέρη (Σ)
ΦΒ330 Ηθικότητα και Ευδαιμονία
Morality and Happiness
Κ. Ανδρουλιδάκης (Σ)

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΨΑ051  Iατρίδης Τ. Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ
Introduction to psychology II
(Υ)
ΚΨΒ053 Τσούρτου Β./ Κουγιουμουτζάκης Ι. Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ
Developmental Psychology II
(Π)
ΚΨΒ383 ή
ΚΨΓ380
Ιατρίδης Τ. Κοινωνικές διακρίσεις και κανονιστικά όρια
Social discrimination and normative standards
(Σ)
ΚΨΑ373 ή
ΚΨΒ372
Σταματοπούλου Δ. Το δίπολο της ντροπής – τιμής στην ψυχολογία του εαυτού
Honor and shame in  psychology of emotions
(Σ)
ΚΨΒ368 ή
ΚΨΓ362
Τσούρτου Β. Θεωρίες πολιτισμικού πλαισίου για την ανθρώπινη ανάπτυξη
Cultural Theories on Human Development
(Σ)
ΚΕΑ200 Γεωργούλας Α.   Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών
Epistemology of Social Sciences
(Υ*)
ΚΚΑ110 Τσαντηρόπουλος Άρ. Κοινωνιολογική Θεωρία
Sociological Theory
(Υ)
ΚKΑ132 ή
ΚΚΒ101
Γεωργούλας Α. Κοινωνιολογική και ανθρωπολογική θεωρία του πολιτισμού
Sociological and Anthropological theory of Culture
(Π)
ΚΚΑ133 ή
ΚΔΓ160
Νικολακάκης Γ. Μουσεία: Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις
Museums: Anthropological and sociological approaches
(Π)
ΚΔΓ491 Παναγιωτοπουλος Ν. Κοινωνικοί μετασχηματισμοί
Social trasformations
(Σ)
ΚΚΑ414 Παναγιωτοπουλος Ν Κοινωνιολογία της εργασίας
Sociology of work
(Σ)
ΚΜΑ550 Κακλαμάνη Τ. Εφαρμογές στις ποσοτικές μεθόδους έρευνας
Applications on quantitative methods of research
(Σ)
ΚΠΑ030 Δαλακούρα Αικ. Ιστορία  της Εκπαίδευσης **
History of Education
(Υ)
ΚΠΑ004 Λιοδάκη Νεκτ. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
Introduction to Pedagogy
(Π)
ΚΠΑ016 Θεοδώρου Π. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Αξιών – Παιδείας ** (Π)
ΚΠΒ003 Λιοδάκη Νεκτ. Διδακτική Άσκηση
Teaching Practicum
(Α)

* Παρακολουθείται από τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου και πάνω
** Μάθημα παιδαγωγικής επάρκειας

(τελευταία ενημέρωση: 14/02/2016 23:30)