ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2017 - 2018
Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΥΠΟΣ
ΦΓ004 Στοχασμοί περί της πρώτης  φιλοσοφίας (Καρτέσιος)
Descartes:  Meditations on First Philosophy
Μ. Βενιέρη (Α)
ΦΒ030.5 Arthur Schopenhauer: Περί της ελευθερίας της βούλησης
Arthur Schopenhauer: Prize essay on the freedom of the will
Κ. Σαργέντης (Α)
ΦΑ001.9 Πλάτων: Φαίδων
Plato: Phaedo
Χλ. Μπάλλα (Α)
ΦΓ078 G.W.F. Hegel, Εισαγωγή στην Αισθητική
G. W. F. Hegel, Introduction to Aesthetics
Κ. Μπαντινάκη (Α)
Φ100 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Introduction to Philosophy 
Στ. Τσινόρεμα (Υ)
Φ120 Λογική
Logic
Π. Θεοδώρου (Υ)
Φ130 Ηθική Φιλοσοφία
Ethics
Κ. Σαργέντης (Υ)
Φ160 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
History of Ancient Philosophy
Χλ. Μπάλλα (Υ)
ΦΒ242.3 Θεωρίες ισότητας
Theories of Equality
Κ. Κουκουζέλης (Π)
ΦΓ294.2 Πόλεμος και ειρήνη στις θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου
War and Peace in the social contract theories
Σπ. Τέγος (Π)
ΦA202.4 Τέχνη, γνώση και φαντασία
Art, Knowledge, and Imagination
Κ. Μπαντινάκη (Π)
ΦΓ277.5 Καντιανή ηθική φιλοσοφία
Kant’s Moral Philosophy
Κ. Ανδρουλιδάκης (Π)
ΦΒ254.1/
ΚΠΑ015
Φιλοσοφία του πολιτισμού και της παιδείας (διδ. Επάρκεια)
Philosophy of culture and education
Κ. Καβουλάκος (Π)
ΦΑ201.11 Μεταφυσική του Αριστοτέλη
Aristotle’s  Metaphysics
Α. Λέμπεντεφ (Π)
ΦΒ035.1 Περιβαλλοντική Ηθική: Φύση, Ζωή, Λόγος
Environmental Ethics: Nature, Life, Reason
Στ. Τσινόρεμα (Α)
ΦΒ250.22 Ιστορία της Νεοελληνικής Αισθητικής Φιλοσοφίας
Neohellenic Aesthetic Philosophy
Χρ. Γρηγορίου (Μιχελή) (Π)
ΦΓ379.3 "Καρλ Λέβιτ (Karl Löwith): Από τον Χέγκελ στον Νίτσε"
Karl Löwith: From Hegel to Nietzsche
Π. Θεοδώρoυ (Σ)
ΦΑ302.5 Γνωσιοθεωρία
Epistemology

Εμμ. Περράκης

(Σ)
ΦΒ350.13 Γνώση και τέχνη στον πλατωνικό Ίωνα
Knowledge and Art in the Platonic Ion
Χρ. Γρηγορίου (Μιχελή) (Σ)
ΦΒ342.4 Ειδικά θέματα φιλοσοφίας του δικαίου: Πολιτική ανυπακοή
Special Topics in Philosophy of Law: Civil Disobedience
Κ. Κουκουζέλης (Σ)
ΦΒ335 Ζητήματα βιοηθικής
Issues in Bioethics
Λ. Παπαδάκη (Σ)
ΦΓ379.2 Ζητήματα της φιλοσοφίας του Νίτσε
Issues in Nietzsche’s Philosophy
Κ. Ανδρουλιδάκης (Σ)
ΦΑ301.13 Φιλοσοφία του Δημοκρίτου
Democritus's philosophy
Α. Λέμπεντεφ (Σ)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας
Advanced word processing issues and literature management
Γ. Ακουμιανάκης  
* Μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΥΠΟΣ
ΚΚΑ100 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Intorduction to Sociology
Νικόλαος Βαφέας (Υ)
ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία (διδ. Επάρκεια)
Teaching Methodology and Curriculum
Ελένη Κατσαρού (Υ)
ΚΨΑ050 Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι
Introduction to Psychology I
Βασιλική Τσούρτου (Υ)
ΚΨΒ072 Θεωρίες εαυτού - ταυτότητας, ρύθμιση συναισθημάτων και διαδικασίες διαχείρισης του άγχους στην εφηβεία (διδ. Επάρκεια)
Self-identity theories, emotional regulation and anxiety management processes in puberty
Δέσποινα Σταματοπούλου (Π)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση (διδ. Επάρκεια)
Teaching Practicum
Νεκταρία Λιοδάκη (Π)
ΚΠA020 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (διδ. Επάρκεια)
Sociology of education
Αντώνιος Γεωργούλας (Υ)
ΚΠΓ035 Ιστορία της Γυναικείας Εκπαίδευσης – Οι Γυναίκες στην Εκπαίδευση (180σ – 20ος αι.) (διδ. Επάρκεια)
History of Women’s Education – Women in Education (18-20 centuries)
Αικατερίνη Δαλακούρα (Π)
ΚΨΒ160 Ταυτότητα και διομαδικές σχέσεις
Identity and intergroup relations
Τηλέμαχος Ιατρίδης (Π)
ΚΜΑ250 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών
Introduction to Methodology in the Social Sciences
Σταματίνα Κακλαμάνη (Π)
ΚΠΑ034 Ιστορία των εκπαιδευτικών Θεσμών (διδ. Επάρκεια) Εμμ. Αλεξάκης (Π)
ΚΠΑ345 Ο εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα (διδ. Επάρκεια)
The teacher and the Curriculum
Ελένη Κατσαρού (Σ)
ΚΔΒ492 Ρύθμιση συναισθημάτων, μοντέλα δεσμών και το συναίσθημα του ‘δέους’ Δέσποινα Σταματοπούλου (Σ)
ΚΚΑ406 Κοινωνιολογική θεωρία του πολιτισμού: Βασικά κείμενα
Sociological theory of culture
Αντώνιος Γεωργούλας (Σ)
ΚΚΑ411 Κοινωνιολογία του εθνικισμού
Sociology of Nationalism
Νικόλαος Βαφέας (Σ)
ΚΚΓ410 Φωτογραφία και Κοινωνία
Photography and Society
Αριστείδης Τσαντηρόπουλος (Σ)
ΚΨΒ383 Κοινωνικές διακρίσεις και κανονιστικά όρια
Social discrimination and social norms
Τηλέμαχος Ιατρίδης (Σ)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας
Advanced word processing issues and literature management
Ακουμιανάκης Γ.  
ΕΠΛ002 Σύγχρονα εργαλεία λήψης και επεξεργασίας δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες
Modern data acquisition and processing tools in the social sciences
Ακουμιανάκης Γ.  
+ Παρακολουθείται από τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου και πάνω

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2017 - 2018
Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ

ΦΒ034.4

Φύλο και κοινωνική δικαιοσύνη
Gender and Social Justice

Λ. Παπαδάκη

(Α)

ΦΓ076.2

Ρουσσώ: Λόγος περί ανισότητας
J.J. Rousseau, Discourse on Inequality

Κ. Καβουλάκος

(Α)

ΦΓ066.2

Μάρκος Αυρήλιος
Marcus Aurelius

Α. Λέμπεντεφ

(Α)

ΦΑ001.10

Danto’s: Οντολογία της Τέχνης
Danto’s Ontology of Art

Κων/νος Βασιλείου (Μιχελή)

(Α)

ΦΒ035.1

Περιβαλλοντική Ηθική: Φύση, Ζωή, Λόγος
Environmental Ethics: Nature, Life, Reason

Στ. Τσινόρεμα

(Α)

Φ110

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης
Philosοphy of Science

Π. Θεοδώρου

(Υ)*

Φ140

Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία
Social and Political Philosophy

Κ. Καβουλάκος

(Υ)

Φ180

Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας
History of Modern Philosophy

Κ. Μπαντινάκη

(Υ)

ΦΓ277.6

Συνείδηση και αυτοσυνείδηση στον Kant και στον Wittgenstein
Consciousness and self-consciousness in Kant and Wittgenstein

Στ. Τσινόρεμα

(Π)

ΦΒ233.5

Ηθική υπευθυνότητα
Moral Responsibility

Κ. Σαργέντης

(Π)

ΦΓ273.1

Η πολιτική θρησκεία από τον Μακιαβέλι στον Ρουσσώ
Civil Religion frοm Machiavelli to Rousseau

Σπ. Τέγος

(Π)

ΦΒ234.2

Κάντ και εφαρμοσμένη ηθική
Kant and applied ethics

Λ. Παπαδάκη

(Π)

ΦΑ210.3

Ιατρική και φιλοσοφία στην αρχαιότητα
Medicine and Philosophy in Antiquity

Χλ. Μπάλλα

(Π)

ΦΑ220.1

Φιλοσοφία της Αντίληψης
Philosophy of Perception

Μ. Βενιέρη

(Π)

ΦΒ255.1

Ειδική διδακτική: Φιλοσοφία για εφήβους (P4C)
Philosophy for Children (P4C) and adolescents

Στέλιος Γκαδρής

(Π)

ΦΓ291.1

Φιλοσοφία και τέχνη: αρχαιότητα, μεσαίωνας
Philosophy of Art: Ancient and Medieval

Κων/νος Βασιλείου (Μιχελή)

(Π)

ΦΒ354.1

Αγωγή και πολιτική στο Ρουσσώ (διδ. Επάρκεια)
Education and Politics in Rousseau

Κ. Κουκουζέλης

(Σ)

ΦΑ302.6

Τελετουργικός διαφωτισμός: η έννοια της πεποίθησης στον David Hume
Ritual Enlightenment: the concept of belief in David Hume

Σπ. Τέγος

(Σ)

ΦΓ368.3

Θέματα Αρχαίας Φιλοσοφίας
Themes of Ancient Philosophy

Σταύρος Κουλουμέντας

(Σ)

ΦΓ368.4

Τέχνη και δημιουργία στην αρχαιότητα
Art and creation in Antiquity

Χλ. Μπάλλα

(Σ)

ΦA300.1

Η φύση της Τέχνης
The nature of Art

Κ. Μπαντινάκη

(Σ)

ΕΠΛ003 Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Διαδικτυακές Υπηρεσίες Δημοσίευσης
Text processing, Spreadsheets, Presentations and Online Publishing Services
Ακουμιανάκης Γ.  
ΕΠΛ004 Ανάλυση, Διαχείριση και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων
Analysis, Management and Creation of Databases
Ακουμιανάκης Γ.  

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ

ΚΕΑ200

Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών
Epistemology of Social Sciences

Αντώνιος Γεωργούλας

(Υ)

ΚΚΑ110

Κοινωνιολογική Θεωρία
Sociological Theory

Αριστείδης Τσαντηρόπουλος

(Υ)

ΚΠΑ030

Ιστορία της Εκπαίδευσης
History of Education

Αικατερίνη Δαλακούρα

(Υ)

ΚΨΑ051

Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ
Introduction to Psychology II

Δέσποινα Σταματοπούλου

(Υ)

ΚΨΓ350 Ψυχολογία της Τέχνης
Psychology of Art
Δέσποινα Σταματοπούλου (Σ)

ΚΠΑ033

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: από τον 18ο στον 20ο αιώνα
Secondary Education in Europe (18th – 20th centuries)

Αικατερίνη Δαλακούρα

(Π)

ΚΠΒ003

Διδακτική Άσκηση
Teaching Practicum

Νεκταρία Λιοδάκη

(Π)

ΚΔΒ200

Κοινωνιογλωσσολογία
Sociolinguistics

Ράνια Καραχάλιου

(Π)

ΚΨΒ052

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι (διδ. Επάρκεια)
Developmental Psychology I

Βασιλική Τσούρτου

(Π)

ΚΨΑ365

Πολιτισμικές μελέτες για την ανθρώπινη ανάπτυξη
Cultural studies on human development

Βασιλική Τσούρτου

(Σ)

ΚΔΓ504

Ζητήματα Μετανάστευσης στη Σύγχρονη Ελλάδα
Migration Issues in Modern Greece

Σταματίνα Κακλαμάνη

(Σ)

ΚΠB324

Δημοκρατία και Σχολείο: κριτικός γραμματισμός και έρευνα - δράση
Democracy and school: critical literacy and action - research

Ελένη Κατσαρού

(Σ)

ΚΜΑ551

Εργασιακή Πορεία των πτυχιούχων του Τμήματος
Work Course of the Department’s Graduates

Σταματίνα Κακλαμάνη – Νεκταρία Λιοδάκη

(Σ)

ΚΚΑ433

Κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών: Βασικά Κείμενα
Sociology of pedagogical theories

Αντώνιος Γεωργούλας

(Σ)

ΚΚΒ421 ΚΚΓ448

Εξουσία και Εξέγερση στο ελληνικό εθνικό κράτος
Power and Rebellion in the Greek nation-State

Νικόλαος Βαφέας

(Σ)

ΚΜΑ550

Εφαρμογές στις Ποσοτικές Μεθόδους της Κοινωνικής Έρευνας
Applications in the Quantitative Methods of Social Research

Σταματίνα Κακλαμάνη

(Σ)

ΚΜΑ571

Ανάλυση περιεχομένου – ανάλυση λόγου
Content analysis – discourse analysis

Αριστείδης Τσαντηρόπουλος

(Σ)

ΕΠΛ003 Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Διαδικτυακές Υπηρεσίες Δημοσίευσης
Text processing, Spreadsheets, Presentations and Online Publishing Services
Ακουμιανάκης Γ.  
ΕΠΛ004 Ανάλυση, Διαχείριση και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων
Analysis, Management and Creation of Databases
Ακουμιανάκης Γ.  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΦΒ254.1 / ΚΠΑ015 - Φιλοσοφία του πολιτισμού και της παιδείας – Κ. Καβουλάκος
2. ΚΠΑ002 - Διδακτική Μεθοδολογία - Ελένη Κατσαρού
3. ΚΠΒ003 - Διδακτική Άσκηση - Νεκταρία Λιοδάκη
4. ΚΠΑ020 - Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Αντώνιος Γεωργούλας
5. ΚΠΑ034 - Ιστορία των εκπαιδευτικών Θεσμών - Εμμ. Αλεξάκης
6. ΚΠΑ345 - Ο εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα - Ελένη Κατσαρού
7. ΚΠΓ035 - Ιστορία της Γυναικείας Εκπαίδευσης – Οι Γυναίκες στην Εκπαίδευση (18ος  – 20ος αι.) - Αικατερίνη Δαλακούρα
ΚΨΒ072 - Θεωρίες εαυτού - ταυτότητας, ρύθμιση συναισθημάτων και διαδικασίες διαχείρισης του άγχους στην εφηβεία -Δέσποινα Σταματοπούλου

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΦΒ354.1 - Αγωγή και πολιτική στο Ρουσσώ - Κ. Κουκουζέλης
2. ΚΠΒ003 - Διδακτική Άσκηση - Νεκταρία Λιοδάκη
3. ΚΠΑ030 - Ιστορία της Εκπαίδευσης - Αικατερίνη Δαλακούρα
4. ΚΨΒ052 - Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι - Βασιλική Τσούρτου
5. ΚΠΑ033 - Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: από τον 18ο  στον 20ο αιώνα - Αικατερίνη Δαλακούρα

 

(τελευταία ενημέρωση: 20/02/2018 15:00)